vuvansyhnht Archive

Thủ tục thanh lý tài sản cố định

Thủ tục thanh lý tài sản cố định

Tài sản hư hỏng, hết gía trị sử dụng  sẽ được công ty quyết định thanh lý tài sản và chuyển nhượng hoặc hủy bỏ. Vậy thủ tục để thanh lý tài sản cố định như thế nào? Kế toán Lê Ánh …