Những quy định thực hiện chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

những quy định thực hiện chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng gồm những thông tư quyết định nào để có thể áp dụng cho chính xác? ở bài viết này chúng tôi đã tổng hợp lại các quy định về vấn đề này như sau:

vat-lieu-xay-dung1

Những quy định thực hiện chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng là điều bắt buộc đối với tất cả các nhà sản xuất hay kinh doanh nhằm đảm bảo an toàn ; đây là việc xác nhận sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng

  • Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
  • Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
  • Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
  • Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
  • Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
  • Căn cứ Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03/8/2009 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá.
  • Theo thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010
  • Căn cứ QCVN 16:2014/ BXD là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa Vật liệu xây dựng ban hành theo Thông tư 15/2014/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2014 và thay thế  QCVN 16:2011/BXD ban hành theo Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/08/2011 của Bộ xây dựng.

Khi tiến hành thực hiện hợp quy, các bạn cần nên tham khảo Những quy định thực hiện chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng mà chúng tôi đã tổng hợp lại bên trên hoặc nhờ các đơn vị tư vấn hợp quy hỗ trợ để có thể thực hiện chính xác

Tác giả: vanthangit17

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *