Phương thức đánh giá hợp quy vật liệu xây dựng

Theo quy định thì để tiến hành chứng nhận đơn vị cần tiến hành đánh giá hợp quy, đối với vật liệu xây dựng thì đã có quy định bắt buộc phải tiến hành theo Phương thức đánh giá hợp quy vật liệu xây dựng  là phương thức 5 và phuơng thức 7 được quy định trong thông tư 28/2013/BKHCN.

phuong-thuc-danh-gia-hop-quy-vat-lieu-xay-dung

Phương thức đánh giá hợp quy vật liệu xây dựng:

Khi tiến hành hợp quy vật liệu xây dựng, đơn vị cần nên xem xét và chọn lựa phương thức đánh giá theo 2 phương thức sau cho phù hợp với tình trạng thực tế

Phương thức 5: áp dụng với đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng. Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất

– Lấy mẫu:

  • Mẫu được lấy để thí nghiệm mà mẫu điển hình, mẫu đại diện cho một kiểu, loại sản phẩm, hàng hóa sản xuất theo cùng 1 thiết kế, theo 1 điều kiện, sử dụng cùng 1 nguyên vật liệu.
  • Số lượng mẫu phải đủ cho việc thử nghiệm và lưu mẫu. Cụ thể tùy từng mặt hàng vậy liệu xây dựng sẽ được quy định số lượng mẫu tương ứng
  • Đánh giá sự phù hợp của mẫu thử nghiệm:
  • Mẫu sản phẩm, hàng hóa được thử nghiệm tại phòng thử nghiệm được chỉ định và được công nhận.
  • Phương pháp thử nghiệm được quy định trong QCVN 16:2014/BXD,

– Đánh giá sự phù hợp của quá trình sản xuất

– Xử lý kết quả đánh giá sự phù hợp:

– Kết luận về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa so với yêu cầu của QCVN 16:2014/BXD  tương ứng.

Kết quả đánh giá theo phương thức 5 này có giá trị hiệu lực tối đa 3 năm. Trong thời gian hiệu lực phải được đánh giá, giám sát thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc lấy trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Trong vòng 3 nằm hiệu lực sẽ có 2 lần đánh giá giám sát

Phương thức 7: Thường áp dụng với đơn vị nhập khẩu vật liệu xây dựng. Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa căn cứ kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm, hàng hóa được lấy theo phương pháp xác suất thống kê cho lô sản phẩm, hàng hóa để ra kết luận về sự phù hợp của lô.

– Lấy mẫu:

  • Mẫu thử nghiệm lấy theo phương pháp xác suất thống kê, đại diện cho toàn bộ lô hàng.
  • Số lượng mẫu phải đủ cho việc thử nghiệm và lưu mẫu. Đánh giá sự phù hợp của mẫu thử nghiệm, số lượng mẫu, số lương sản phẩm được gọi là 1 lô được quy định phù hợp với từng sản phẩm tương ứng theo quy định
  •  Mẫu sản phẩm, hàng hóa được thử nghiệm tại phòng thử nghiệm được chỉ định và được công nhận.
  • Phương pháp thử nghiệm được quy định trong QCVN 16:2014/BXD,

– Xử lý kết quả đánh giá sự phù hợp:

– Kết luận về sự phù hợp:

Kết quả sự phù hợp chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa cụ thể và không cần thực hiện các biện pháp giám sát tiếp theo.

Đơn vị bạn cần lưu ý sản phẩm là sản xuất hay nhập khẩu để lựa chọn Phương thức đánh giá hợp quy vật liệu xây dựng cho phù hợp nhất khi thực hiện hợp quy theo đúng quy định hiện hành

Tác giả: vanthangit17

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *